Contacteer ons 0477 20 04 51

ALGEMENE VOORWAARDEN

VANDERSTRAETEN SERGE BVBA

ABRILLANTAR

 

Artikel 1 :

Behoudens enig afwijkende bepaling, vangt het onderhouds- en/of schoonmaak abonnement aan, voor een periode van 1 jaar, vanaf de eerste uitvoering van de werkzaamheden. Bij gebreke van een voorafgaande schriftelijke opzegging door middel van een aangetekend schrijven door één van beide partijen drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag, wordt dit abonnement stilzwijgend  hernieuwd en verlengd met één jaar en zulks jaar na jaar onder gelding van huidige voorwaarden.

 

Artikel 2 :

De prijs van de uitgevoerde werkzaamheden krachtens een jaarabonnement is verschuldigd vanaf de aanvang van het abonnement. Echter de te betalen prijs voor de prestaties zal slechts vervallen bij maandelijkse facturatie, waarbij betaling dient te gebeuren conform artikel 14 van huidige voorwaarden.

 

Artikel 3 :

Het maandelijks, forfaitair onderhoudsbedrag, opgemaakt bij de aanvang, is vastgesteld, rekening houdend met enerzijds de wettelijke  feestdagen en anderzijds met de vakantieperiodes, eventueel van toepassing bij de klant zelf, periodes waarin het werk van Vanderstraeten Serge BVBA onderbroken moet worden.

 

Artikel 4 :

Elke wijziging in salarissen, prijzen van materiaal of van hun transport, die voorkomt in de loop van het contract, alsook elke nieuwe taxatie of wijziging van sociale lasten, opgelegd krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling en dit nog steeds in de loop van het contract, geeft aanleiding tot een proportionele aanpassing van de prijs of het tarief. Deze zijn van toepassing vanaf de eerstvolgende facturatie.

 

Artikel 5 :

De prijzen of tarieven zullen eveneens proportioneel aangepast worden in de veronderstelling dat er een wijziging in voorgenoemde omstandigheden zou voorvallen, minder dan vijftien dagen voor de levering van de offerte aan de klant van Vanderstraeten Serge BVBA en nog niet gekend zou zijn door laatstgenoemde op het ogenblik van de levering van de offerte.

 

Artikel 6 :

Alle klachten moeten kenbaar gemaakt worden op schriftelijke wijze (bij voorkeur aangetekend) binnen de 7 kalenderdagen volgende op de uitvoering der werkzaamheden. Eens de termijn is verstreken, wordt het werk beschouwd als zijnde uitgevoerd naar de volledige voldoening van de klant en door hem goedgekeurd.

 

Artikel 7 :

De werken kunnen worden onderbroken door elk geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden, ongevallen of andere onvoorziene gebeurtenissen).

 

Artikel 8 :

Vanderstraeten Serge BVBA wijst elke verantwoordelijkheid af – behoudens tegenstrijdige en uitdrukkelijke bepaling voorzien in het bestek – voor het breken van neonlampen en uithangborden die door de firma moeten gereinigd worden of voor gelijk welke beschadiging van alle voorwerpen die de normale uitvoering van de werken hinderen. Dit geldt ook voor breuken en schade die voorkomen uit de slechte staat van de gebouwen, het meubilair of materiaal en voor krassen op ruiten en glas.

 

Artikel 9 :

Vanderstraeten Serge BVBA heeft het recht om bij volgehouden wanbetaling de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk te beëindigen zonder dat de klant schadevergoeding kan eisen, onverminderd het recht van Vanderstraeten Serge BVBA om winstderving voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de verbintenissen, met als minimum de helft van de vergoeding welke voor deze resterende verbintenissen is voorzien, te vorderen.

 

Artikel 10 :

De voorziening in water en elektrische stroom komt ten lasten van de klant. Bij gebreke hieraan houdt Vanderstraeten Serge BVBA zich het recht voor om een paste schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 :

Vanderstraeten Serge BVBA voert de werkzaamheden uit volgens een onderling overeengekomen tijdsschema. Indien, voor gelijk welke redenen, de klant op eigen initiatief de uitvoering van deze werkzaamheden volgens het oorspronkelijk opgesteld schema verandert of hindert, behoudt Vanderstraeten Serge BVBA zich het recht voor hem schadeloosstelling te vragen voor vergoeding van de veroorzaakte schade.

 

Artikel 12 :

Indien de klant een bestelling annuleert vooraleer Vanderstraeten Serge BVBA op enigerlei manier de uitvoering ervan heeft aangevat, zal de klant een schadevergoeding van 25% op de bestelling verschuldigd zijn.

 

Artikel 13 :

In geval van betwisting zijn het Vredegerecht te Zomergem, de Rechtbank van Koophandel te Gent en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent bevoegd.

 

Artikel 14 :

De facturen zijn betaalbaar te Sleidinge. De klant zal de verschuldigde bedragen binnen de 14 dagen kalenderdagen na uitgifte van de factuur voldoen of bij afwijkende overeenkomst uiterlijk op de vervaldag van de factuur. Een onbetaalde factuur brengt van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag een intrest van 10% per jaar op alsook een schadebeding van 10%, waarbij zowel intresten als schadebeding berekend worden op het te betalen bedrag conform de uitgeschreven factuur. Bovendien kan bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag Vanderstraeten Serge BVBA beslissen om alle verdere prestaties, verdere leveringen en/of dienstverlening, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te schorsen.